Partners aan 't woord

seizoensarbeiders 1

De seizoensarbeiders

De Seizoensarbeiders

Stichting De Seizoenarbeiders dicht de kloof tussen boer en burger door mensen uit de stad te laten werken bij boeren. En organiseert programma’s, reportages en evenementen om mensen bij elkaar te brengen. Op een laagdrempelige manier kunnen (tijdelijk) werkloze jongeren aan de slag bij boeren, zonder dat het werk wordt geromantiseerd.
Het initiatief De Seizoenarbeiders koppelt tijdelijk werkloze Nederlanders aan biologische boeren met een arbeidstekort. Dit gebeurt via een online platform waar de werkzaamheden helder en niet geromantiseerd verbeeld worden, om de verwachtingen goed op één lijn te krijgen. Het initiatief draagt direct bij aan het verminderen van urgente arbeidstekorten en het voorkomen van voedselverspilling.

Droomscenario

Een belangrijk secundair doel van De Seizoenarbeiders is het versterken van de verbinding tussen stad en platteland. Door boer en burger samen te brengen creëren we een context voor meer wederzijdse betrokkenheid en begrip. Ook willen we door middel van verhaal en beeld een breed publiek inzicht geven in wat er nodig is om onze landbouw en voedselvoorziening draaiende te houden, met speciale aandacht voor de rol van seizoenarbeiders.
Tenslotte kan het succes van dit initiatief mogelijkheden bieden om op lange termijn werkgelegenheid in de landbouwsector voor Nederlandse jongeren makkelijker te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door een educatief programma aan te bieden in samenwerking met de Warmonderhof BD-landbouwschool en het Slow Food Youth Network. 

Ons droomscenario is dat er in de toekomst meer Nederlanders in de landbouw werken en zich meer verbonden voelen met de herkomst van hun voedsel, en dat boeren zich meer gezien en gewaardeerd voelen door de samenleving waarvoor zij produceren.

Caring Farmers is een hele logische match!

We gaan met z’n allen richting meer en meer kringlooplandbouw. Ook daarin moet het menselijke aspect worden meegenomen, want hoe kan je goed boeren als je niet ook goed betrokken werkers hebt? Wij werken voornamelijk met boeren die ook zijn aangesloten bij Caring Farmers. Dit is omdat het een logische match is. De mensen die wij werven zijn geïnteresseerd in een betere verbinding tussen boer en burger en dat zijn onze boeren ook.