Farmers aan 't woord

farmer 1

Eytemaheert: Maurits en Jessica Tepper

natuurinclusief kringloopbedrijf
Leutingewolde

Wij zijn Maurits en Jessica Tepper, in 2015 begonnen met onze boerderij Eytemaheert. Wij houden raszuivere Groninger Blaarkop koeien, welke 100% grasgevoerd zijn. Wij werken met een gesloten kringloop op bedrijfsniveau, waarbij wij tevens veel aandacht hebben voor behoud en herstel van biodiversiteit. Wij halen geen mest aan van buiten het bedrijf, gebruiken dus ook geen kunstmest en onze koeien eten alleen het gras afkomstig van de percelen die bij ons bedrijfsareaal horen. We zijn kleinschalig begonnen in Sandebuur (Roderwolde), zo’n drie jaar geleden zijn we met de agrarische activiteiten verhuisd naar een pachtlocatie in Leutingewolde. Wanneer je als boerderij de kringloop hebt gesloten, is herstel van biodiversiteit een vanzelfsprekend resultaat. De bodem krijgt de kans om zich te herstellen, met de nodige effecten op het bodemleven en op de organismen die daarvan afhankelijk zijn. Bovendien werken wij ook actief aan het herstel van bodemgezondheid: zo passen wij Bokashi toe (hiervoor gebruiken wij maaisel uit natuurgebieden in ons beheer. Zo maken we van natuur, nieuwe natuur). Ook passen we weidevogelbeheer toe: wij hebben een plasdras gelegd, welke we hebben afgerasterd om predatie buiten te houden. Ook hebben we een akker aangelegd, dit komt de akkervogels ten goede.

Wat wij in een zeer korte tijd reeds ervaren, is dat door onze manier van boeren automatisch natuurinclusiviteit ontstaat: door het weglaten van externe input ontstaat er automatisch een hogere natuurwaarde. Dat begint bij de bodem, deze wordt gezonder en weerbaarder en het bodemleven herstelt zich snel. Door het verbeterde bodemleven komt er ook een rijker en veerkrachtiger leven boven de grond zoals de weidevogels en akkervogels. Ook is duidelijk te zien dat de regenerativiteit van de bodem zich herstelt.

Wij werken nauw samen met verschillende partners, de belangrijkste is de Wageningen Universiteit, waarvoor wij een onderzoeksboerderij zijn geworden. Het doel van deze onderzoeksboerderij is kennis te vergaren op het gebied van natuurinclusieve kringlooplandbouw, om zo de transitie van de landbouw te helpen. Daarnaast zijn wij één van de pilotbedrijven in het project Natuurinclusieve landbouw van Staatsbosbeheer. Samenwerking en partnerschap zijn voor ons heel belangrijke waarden.

Wij zijn begonnen als zoogveehouderij, maar gezien de dubbeldoel kenmerken van de Blaarkopkoe én onze functie als onderzoeksboerderij, zijn wij in januari 2020 begonnen met het melken van onze koeien. Van deze melk wordt kaas gemaakt door ambachtelijke kaasmakerij Kaaslust. Deze kaas hebben we inmiddels ook te koop via onze verkoopkanalen. En wat zien we? Dat onze Blaarkop koeien bijzonder goed melk geven: momenteel geven ze gemiddeld bijna 20 liter melk per dag, en dat op alleen gras! Minder dan waar de gangbare melkveehouder op inzet, maar wij kijken ook heel specifiek naar de input. De input is bij ons lager (daarmee de kosten ook), waardoor ons rendement juist zeer goed is. Wat een mooie meevaller is, is dat de melk zeer goede gehaltes heeft voor het maken van kaas: per kilo kaas is er ruim 20% minder melk nodig dan gebruikelijk. Ook dit dragen we graag uit naar onze collega’s: wat je er niet in stopt, komt er ook niet. Het vraagt een andere zienswijze.

Wij hebben momenteel zo’n 130 koeien, groot en klein. Wij zullen in de loop van dit voorjaar 70 Koeien aan de melk hebben. Wij hebben 180 Hectare in eigendom/beheer, waarvan 60 hectare natuur, 60 hectare kruidenrijk grasland en 60 hectare gangbare grasland en deel daarvan akkerbouw, waarbij wij gewassen telen voor menselijke consumptie. Daarnaast hebben we Schoonebeeker Heideschapen en zullen we in de .

Caring Farmers en kringlooplandbouw

Wij beschouwen onszelf heel duidelijk als Caring Farmers, wij hebben allebei vanuit een andere achtergrond (Maurits wel met agrarische roots) heel bewust deze stap gezet. Dit is voor ons de enige manier dat we boer zouden willen zijn: met veel ruimte en aandacht voor de natuur. Wij geloven er in dat er heel veel mogelijk is, vaak juist door de kunst van het weglaten, daarbij wel met een integrale visie. Wij hebben de houding: niet alleen maar over praten maar vooral doen. Vanuit het doen, het proberen, het durven, bereik je resultaat en toon je collega’s hoe het ook kan. Met onze boerderij, en met name met de functie als onderzoeks- en kennisplek, hopen wij niet alleen binnen ons eigen bedrijf, maar juist ook daarbuiten een positief effect te hebben. Wij willen niet vertellen hoe het moet, maar tonen hoe het kan. Wij hopen dat meer agrarisch ondernemers ons voorbeeld zullen gaan volgen en dat meer consumentenbelang gaan hechten aan een andere vorm van landbouw en voedselproductie.

De visie en missie van Caring Farmers sluiten hierop aan: veranderen door te doen en te delen. Voor ons vanzelfsprekend om ons bij de Caring Farmers aan te sluiten.

Waar willen we naar toe:

Wij bereiken dit door zichtbaar te zijn, door ons verhaal te vertellen, door samen te werken. Ook delen we veel met niet-boeren, via social media, website en nieuwsbrief. Wij merken dat er veel interesse is, vanuit boeren en burgers, voor wat we doen en hoe we dat doen. Ook organiseren wij rondleidingen aan geïnteresseerde burgers en ontvangen wij regelmatig groepen die professioneel geïnteresseerd zijn in onze werkwijze en visie.

Op het gebied van duurzaamheid zullen we meer en meer stappen zetten: het verder uitbreiden van het gemengde bedrijf (meer akkerbouw voor menselijke consumptie), andere landbouwdieren in het bedrijfssysteem opnemen, voor voedselproductie én natuurbeheer, verder werken aan bodemgezondheid. Regeneratieve landbouw is waar we op inzetten en waar we al goed naar op weg zijn sinds onze start in 2015. Wat voor ons een belangrijk kenmerk is van de landbouw van de toekomst is de combinatie van de kennis van vroeger, van de oorspronkelijke natuurinclusieve landbouw, met de kennis en technieken van nu. Door beide methodes met elkaar te combineren, ontstaat er een toekomstbestendige landbouw, geschikt om alle monden op ene gezonde wijze te kunnen voeden, zonder afbreuk te doen aan natuurwaarden.

Het kan wél! Als we het niet proberen komen we er sowieso niet.