Vanaf de oprichting, en eigenlijk al ruim daarvoor, hebben we diverse partijen die ons ondersteunen en adviseren.


MVO Nederland
Gerard Teuling, Sectormanager Food & Agribusiness

“In de transitie naar een duurzamere wereld heeft de landbouwsector een unieke positie en is wellicht de meest krachtige om uiteindelijk positieve impact te realiseren op klimaat en natuur. Het initiatief van Caring Farmers draagt hieraan direct bij en sluit naadloos aan bij de visie die wij als MVO Nederland hebben om samen met ondernemers te werken aan de nieuwe economie. We steunen dit initiatief daarom ook met trots. Ketenspelers en oplossingsgerichte (agrarische) ondernemers, haak aan!”


Transitiecoalitie Voedsel
Willem Lageweg, Initiatiefnemer Transitie Coalitie Voedsel

“Caring farmers zijn boeren die boeren zoals boeren bedoeld is. Met
grondige kennis van de natuur en met erkenning van zowel de kracht als
de kwetsbaarheid van de natuur. De boer niet als baas van de natuur of
knecht in de keten, maar als coach van het samenspel tussen bodem,
plant, dier en mens. Op een zorgende en zorgvuldige manier. ‘Caring’
dus.  Het aantal boeren dat op een dergelijke manier boert en wil boeren
neemt snel toe, vanuit verschillende invalshoeken maar steeds vanuit een
integrale, circulaire en inclusieve gedachte. Zo kijkt ook de
Transitiecoalitie Voedsel naar de toekomst van ons landbouw- en
voedselmodel. Daarom zijn wij graag vriend van de Caring Farmers”


Louis Bolk Instituut
Jan Willem Erisman, Directeur Louis Bolk Instituut

“Caring Farmers geven het voorbeeld hoe kringlooplandbouw echt in de praktijk gebracht zou moeten worden. Met als nieuw adagium geen externe inputs. Geen blauwdruk van beleidsambtenaren of kennis- en advisiescentra, maar met de handen in de klei natuurgedreven ontdekken en creatief aan oplossingen werken. Laat de groep Caring Farmers snel groeien.”


Caring Vets
Arabella Burgers, Voorzitter Caring Vets.

“Caring Farmers hebben een écht duurzame en toekomstbestendige visie op onze voedselvoorziening. Waarbij niet alleen wordt samengewerkt met de natuur, -waardoor negatieve effecten op milieu en klimaat tot het absolute minimum worden beperkt-, maar ook wordt voldaan aan de fysiologische en ethologische behoeftes van het (eventueel in te zetten) dier. De houderij wordt aangepast aan het dier in plaats van andersom en dieren worden alleen ingezet om reststromen te verwerken of te grazen op land waar niets anders groeit dan gras. De inzet van dieren wordt tot het minimum beperkt en een transitie van ons consumptiepatroon naar veel minder dierlijk en meer plantaardig eiwit is een duidelijk doel.
Het is een zegen dat er een groep boeren is opgestaan om het andere geluid duidelijk te laten horen. De weg van bulkproductie kent alleen maar verliezers: het is de hoogste tijd om de landbouw fundamenteel te veranderen. De Caring Farmers zetten de eerste stap en wij Caring Vets ondersteunen dit initiatief van harte.”


TAPP Coalitie
Jeroom Remmers, Directeur TAPP Coalitie

“De omslag naar kringlooplandbouw is urgenter dan ooit en Caring Farmers laten zien hoe dit nu al kan. Bij deze boeren worden dieren bijvoorbeeld alleen ingezet om kringloopstromen uit de voedsel sector te verwerken of te grazen op land waar niets anders groeit dan gras. Hierdoor zal feitelijk het aantal dieren verminderen. Ook de Tapp Coalitie (True Animal Protein Price Coalition) werkt aan de transitie van minder dierlijk naar meer plantaardig eiwit. Wij pleiten voor een duurzaamheidsbijdrage op vlees en zuivel zodat ook de verborgen milieukosten worden betaald en zodat mensen gezonder en duurzamer gaan eten, met minder dierlijke eiwitten. De opbrengst van deze belasting, jaarlijks zo’n 500 miljoen euro als vlees 2 euro per kilo duurder wordt, kan voor de helft gebruikt worden om duurzame landbouw te stimuleren, carbon farming te subsidiëren en Caring Farming zo ook financieel aantrekkelijk te maken. Wij als Tapp Coalitie ondersteunen het initiatief van Caring Farmers dan ook van harte. Daarom hoop ik dat jullie volgende project wordt: Boer zoekt vleestaks.”


Urgenda
Marjan Minnesma, Directeur

“Onze voedselproductie en -consumptie levert een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen en het kappen van bossen voor veevoer en landbouwgewassen. Maar dit hoeft helemaal niet. Boeren kunnen juist ook de oplossing zijn voor vele problemen. Caring Farmers zijn boeren die ons voedsel leveren, maar tegelijkertijd ook biodiversiteit terugbrengen en CO2 kunnen opslaan. Caring Farmers zouden op handen moeten worden gedragen en krijgen alle steun van Urgenda.”


Dierenbescherming
Bert van den Berg, Programmamanager Veehouderij

“Kringlooplandbouw op zo klein mogelijke schaal, met aandacht voor dierenwelzijn, daar staan de Caring Farmers voor. Ze tonen aan dat het mogelijk is om te boeren op een manier die goed is voor dier, mens en omgeving. Voor de dieren betekent dit dat ze onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden gehouden worden, en dat ze hun soorteigen gedrag kunnen vertonen. Dit gaat gepaard met een daling van het aantal dieren, en een verschuiving in ons consumptiepatroon naar meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten. Dat sluit aan bij de visie van de Dierenbescherming, en bij ons motto ‘minder en beter’. We steunen dit initiatief dan ook van harte, en hopen dat veel boeren zich hierbij aan zullen sluiten.”


WWF Netherlands
Natasja Oerlemans, Hoofd Voedsel & Landbouw bij Wereld Natuur Fonds

“Het boerenlandschap is het grootste leefgebied van planten en dieren in Nederland. Onze landbouw is misschien wel een van de meest productieve ter wereld, maar de negatieve gevolgen voor natuur en landschap zijn helaas groot. Insectensterfte, een dramatische daling van weidevogels, natuurgebieden die overbemest zijn en steeds meer boeren die het voor gezien houden en hun bedrijf verkopen. Allemaal verliezers. Iedereen wil uit deze impasse komen, maar tegelijkertijd wordt er vooral gedacht in onmogelijkheden. Het is tijd voor omdenken! Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel doen we dat al: samen met boeren, bedrijven, banken, andere natuurorganisaties en wetenschappers willen we biodiversiteitsverlies ombuigen naar herstel door boeren te gaan belonen voor hun prestaties voor een gezonde bodem, klimaat, landschap en natuur. Bij WWF vinden wij het essentieel om voorlopers te steunen die laten zien dat het kan: een natuurvriendelijke landbouw en een goed economisch perspectief. Zodat zij anderen motiveren en stimuleren ook de omslag te maken. Wij steunen dan ook van harte het initiatief van Caring Farmers. Zij laten een landbouw zien die samenwerkt met natuur, kringlopen sluit en die een gezond toekomstperspectief biedt voor mens én dier.”


Compassion in World Farming
Geert Laugs, Directeur Compassion in World Farming Nederland

“Bij een Caring Farmer is de doelstelling dat dieren weer echt ‘dier’ kunnen zijn. Ze komen buiten, worden niet verminkt en kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen. Dat is prachtig om te zien en op zich al een heel goede reden om de Caring Farmers van harte te ondersteunen. Maar er is meer. In een land en in een tijd waarin voor steeds meer mensen duidelijk wordt dat de intensieve veehouderij de grenzen die natuur, klimaat en milieu stellen ver overschrijdt, laten deze boeren zien dat het écht anders kan. Dat het mogelijk is voedsel te produceren met respect voor dieren, op een manier die de aarde niet leeg eet en de leefomgeving in stand houdt. Dat voorbeeld verdient navolging en daarom steunt Compassion in World Farming de Caring Farmers van harte.”